Hathainiramon school


ปรัชญาของโรงเรียน “เด่นคุณธรรม เลิศล้ำวิชา พัฒนาสังคม”

การเรียนการสอนเน้นการสอนแบบบูรณาการให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมหลากหลาย มุ่งพัฒนานักเรียน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลง มือปฏิบัติจริงและได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

 

 

 

about img

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลหทัย นิรมลเน้นการสอนแบบบูรณาการให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมหลากหลายมุ่งพัฒนานักเรียน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น


ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนอนุบาลหทัยนิรมล เป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิก บริหารงานภายใต้การอำนวยการของมูลนิธิภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ (ประเทศไทย) เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2546 ในที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน เป็นอาคาร 4 ชั้น อาคารชื่อ “บ้านหทัยนิรมล” สร้างเสร็จและเปิดใช้เป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2548 ได้รับอนุญาติเป็นทางการให้เปิดเป็นโรงเรียนได้ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 เปิดทำการสอน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เป็นวันแรก และได้รับใบอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ต่อมาในปีการศึกษา 2554 ได้ขอขยายชั้นเรียนเพิ่มในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554 ให้ขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป

วิสัยทัศน์

“ คุณธรรม นำวิชา ประสานสัมพันธ์ชุมชน สร้างบุคคลให้สมบูรณ์เพิ่มพูน การคิดวิเคราะห์ พัฒนาสู่อาเชียน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ”

คติพจน์ " ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่วิชา สามัคคี "
อัตลักษณ์ " รัก รับใช้ ให้อภัย "
เอกลักษณ์ " ไหว้สวย พูดจาไพเราะ มารยาทงาม มีวินัย "รับสมัคร

หลักฐานการรับสมัครนักเรียน

ผู้ปกครองจะต้องนำนักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานดังนี้
1. สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อนักเรียนอยู่) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนบิดามารดา คนละ จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา คนละ จำนวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว (ใส่ชุดนักเรียน) จำนวน 3 รูป
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
7. หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิม (กรณีย้ายมา) จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาใบศีลล้างบาป (กรณีเป็นเด็กคาทอลิก) จำนวน 1 ฉบับ

 

Download ใบสมัคร

ผลงาน

 

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์คัดลายมือภาษาจีน
ที่ศูนย์วัฒนธรรมจีน

 

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

 

อธิการิณีเจ้าคณะมาเยี่ยมบ้าน ชมโรงเรียน

 

ผลงานวิชาศิลปะของนักเรียน

 

เข้าค่ายอบรมนักเรียนแกนนำ ผู้นำเยาวชน ที่หัวหิน

 

กิจกรรมวันลอยกระทง


GALLERY

 

 

 

 

 

 

 

 


ติดต่อเรา

 


 

 

เลขที่ 3 ซอยกรุงเทพกรีฑา 11 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพกรีฑา 10240

Phone: 0-2138-8231

 


 

โรงเรียนในเครือ

 

 

 

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง